Dnes univerzitní vzdělání představuje standard. Vysokoškolsky vzdělaných lidí přibývá a nikdo nepátrá po tom, kde se vlastně nacházejí počátky univerzitní vzdělanosti.
Historie univerzit sahá do středověku. Nicméně jejich předchůdce musíme hledat mnohem dříve.
 
Univerzity navazují na dva typy škol

  1. na tradici antických škol, kterými byly akademie, lycea a rétorické školy
  2. na tradici náboženských škol. Dříve veškeré vzdělání probíhalo v rámci náboženských škol napříč všemi náboženstvími. V křesťanské Evropě to byly především biskupské a klášterní školy, v islámském světě pak madrasy a v židovském světě to byly ješivy.

První univerzita vznikla v Byzantské říši již v 9. století v Cařihradu, která ovšem fungovala jen krátce.
 

Nejstarší univerzity Evropy

Za opravdu první univerzitu v Evropě proto považujeme univerzitu v Bologni, která byla založena v roce 1088. V Itálii vzniká velké množství dalších univerzit. Je to spojeno právě se školami, které v Itálii fungovali již od dob starověkého Říma a vzdělávání tam tedy mělo podstatně delší a hlubší tradici než kdekoli jinde.

Další univerzita vznikla v Paříži v roce 1150. Následovala škola v Oxfordu a v Cambridgi. V České republice se stala první univerzitou Univerzita Karlova, která vznikla v roce 1348. Univerzity podléhaly přímo panovníkovi, a proto měly řadu výsad.

Ve středověku byly univerzity výrazem univerzálního křesťanského společenství. Ve století 16. se vznikem náboženské reformace se začínajíuniverzity dělit na protestantské a katolické.

V 18. a 19. století náboženství přestává být dominantním prvkem na univerzitách. Univerzitní vzdělání je náhle vyžadováno například na úřadech.

S rozvojem vědy ve století 19. a 20. dochází samozřejmě také krozvoji univerzit. Vzniká celá řada nových fakult.

Ve století 21. přestává být univerzitní vzdělávání elitní záležitostí. Na lidi jsou totiž kladeny stále vyšší profesní požadavky a vysokoškolské vzdělání představuje tedy běžný způsob vzdělávání.